Zmiany w systemie oświaty, czyli kolejna próba leczenia.

 

W myśl nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego następuje przełom w edukacji przedszkolnej.

Zmiany prawne mają na celu przede wszystkim zwiększyć autonomię placówek oświatowych. To co dziać się będzie w naszym przedszkolu, jakie zadania i wymagania postawimy sobie do realizacji, będzie naszą inicjatywą. Aby realizować postawione przed sobą zadania musi przyświecać nam wizja lub inaczej konkretne motto, które będzie drogowskazem do dalszej, jeszcze lepszej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Opracowane wewnętrzne programy wychowania przedszkolnego przez nasze nauczycielki są dostosowane do potrzeb naszych dzieci i mogą być modyfikowane do zaistniałych potrzeb. Aby sprostać wymaganiom Rada Pedagogiczna będzie uczestniczyć w naradach szkoleniowych, kursach poświęconych wybranym zagadnieniom funkcjonowania przedszkola lub informacjom o ważnych zmianach w systemie edukacji. Zmiany postawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej muszą być zaakceptowane i czytelne dla każdego nauczyciela jako katalizatora zachodzących zmian w oświacie w naszym państwie. Większość państw europejskich postawiło na tzw. ewaluację, czyli autorefleksję. Ma ona na celu zadawanie sobie pytań przez grono nauczycielskie nad tym jak my pracujemy i co możemy zrobić jeszcze lepiej dla naszych wychowanków w sferze jego indywidualnych możliwości rozwoju. Wsparciem jest oczywiście diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Celem diagnozy jest określenie mocnych i słabych stron rozwoju dziecka. Opracowanie zindywidualizowanych programów wyrównujących deficyty w rozwoju dziecka lub rozwijanie uzdolnień i umiejętności dzieci w sferze ich indywidualnych potrzeb.

W przypadku dzieci pięcioletnich diagnozowanie to zgromadzenie informacji o poziomie rozwoju dzieci tak, by pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać.

Nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Prowadzone obserwacje muszą być rzetelne, obiektywne i planowe. Obserwacja musi odnosić się do każdej sfery rozwojowej dziecka, natomiast diagnoza ujmowana powinna być całościowo, czyli wiedzo o dziecku pochodząca z informacji udzielanych przez rodzica, wyniki z arkusza obserwacyjnego, informacje od specjalistów, pod których opieką pozostaje wychowanek. Nasze arkusze obserwacji dla dzieci 5 i 6 letnich są opracowane przez zespół pracowników Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, ma przewagę nad innymi narzędziami, jest bowiem narzędziem wystandaryzowanym na podstawie ogólnopolskich badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie dzieci. Tak więc proszę Państwa o współpracę z naszymi nauczycielkami w sferze badania gotowości szkolnej, bo jest to ważne przede wszystkim dla Waszych dzieci, ich dobrego startu na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Eliminowania stresu u dziecka i łagodnego przejścia z jednego etapu edukacji w drugi .

 

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>